Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a služby,

které firma PRODIVING s.r.o. poskytuje.

Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to formou písemné dohody. Doplňující podmínky našich zákazníků jsou pro nás nezávazné. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky.
Dodané zboží, které bylo řádně objednáno, nebo již zakoupeno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato zpět ani vyměněno, s vyjímkou odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem č.367/2000 .

Při vrácení již vyfakturovaného zboží po uplynutí zákonné lhůty pro jeho vrácení může být účtován stornovací poplatek. Vyhrazujeme si právo rozhodnutí o možnosti vrácení zboží.

Prodávající je oprávněn smlouvu vzhledem k možnostem zrušit, resp. objednávku omezit. Omyly v nabídkách, potvrzených zakázkách, fakturách atd.., také početní a písemné chyby jsou pro nás nezávazné. Akční nabídky platí do vyprodání zásob, změny vyhrazeny. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory budou projednávány českými soudy.

Dodání zboží

Dodání zboží se provádí buď osobním odběrem, nebo zasláním. V případě, dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu, které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu, dodací lhůty se tím prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností. Prodávající potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn při jejich nedodržení odmítnout jakoukoliv náhradu škody.

Internetový obchod PRODIVING.CZ vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice.

Objednávky přijaté ve dnech pracovního volna (o víkendech, svátcích apod.) jsou zpracovávány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.
Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím smluvní přepravní společnosti. Internetový obchod neručí za případné chyby přepravce, tj. opožděné dodání zboží, dodání zboží na jinou adresu nebo nedoručení zboží v daném termínu.

Dopravné, není-li uvedeno jinak, je po celé ČR účtováno dle tarifu České pošty – obchodní balík podle rozhodnutí zákazníka, zda zvolí platbu zboží na účet předem nebo dodání zboží s platbou dobírkou.
 
U CNG kompresorů, přenosných kompresorů a u vzduchových kompresorů stabilních není v ceně zahrnuta doprava. U těchto kategorií zboží, vzhledem k nutnosti zaškolení v obsluze a údržbě doporučujeme osobní odběr.

V případě nepřevzetí zásilky objednatelem, je objednatel povinen uhradit odesílateli vzniklé náklady za dopravné.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem obchodu. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

V případě bezdůvodného neodebrání zboží objednatelem, je objednatel povinen uhradit odesílateli vzniklé náklady za dopravné.

Ceny zboží

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena) a obsahuji daň z přidané hodnoty.V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení základů výpočtu prodávajícího (např. zvýšení cen zboží subdodavatelů, daňového zatíženi, důsledkem různých poplatků, atd…), je dodavatel oprávněn a to pouze po dohodě s kupujícím zvýšit ve stejném poměru kupní cenu.

Tato situace však může ojediněle nastat pouze u položek, u kterých je uvedeno že nejsou skladem.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění některých z těchto skutečností kontaktovat kupujícího za účelem dohody o ceně, nebo o náhradě za jiné zboží, nebo stornování objednávky.

Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu hotově, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. U objednávek zboží v ceně nad 50000,- Kč může prodávající požadovat zálohu která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ s prodlením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Je možné započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 máte jako zákazník právo do 14 dnů nepoužité, nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování včetně kopie daňového dokladu vrátit na vlastní náklady prodávajícímu v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady na transport nese zákazník. Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy. Po obdržení vráceného zboží na adresu prodávajícího, prodávající uhradí kupujícímu odpovídající částku do 14 dnů od doručení zboží zpět převodním příkazem na jeho BÚ. Tato částka bude snížena o náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s vrácením zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Je možné v případě že zboží se již nevyrábí, nedodává, není skladem u dodavatele nebo se výrazným způsobem změnila cena u subdodavatele zboží, nebo byla uvedena chybná cena vinou internetové aplikace. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění některých z těchto skutečností kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za jiné zboží, nebo stornování objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 20 pracovních dnů).

Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů. Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i části kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má kupující jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající.

Záruka na zboží

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Kupující se zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruční doba je 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. V případě, že odběratel převezme zboží v neshodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na bezplatnou výměnu za zboží ve shodě s kupní smlouvou. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu.

Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobků, nesprávné manipulace či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky! Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen. Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů a výrobců odpovídá prodávající pouze do té doby a v takovém rozsahu v jakém za ně odpovídají subdodavatelé a výrobci. Reklamace se uplatňuje v provozovně dodavatele.